Mijn woning

Brandverzekering

Het gebouw en de inhoud verzekeren lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaars en is sterk aan te raden voor alle huurders.
Onder de naam brandverzekering gaat een contract schuil dat naast de waarborg brand dekking verleent voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm , hagel, waterschade, enz.…

Het doel van deze verzekering bestaat erin:

 • de verzekerde-eigenaar toe te laten bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen;
 • de verzekerde-huurder toe te laten te kunnen genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn eigenaar;
 • beiden toe te laten een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze getroffen wordt door een gedekt gevaar.

U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van de brandverzekeringen.

Voornaamste kenmerken

Een verplichte minimale waarborg

In de wetgeving rond de brandverzekering staan een aantal minimumwaarborgen voorgeschreven die moeten voorzien zijn in elke brandverzekering (koninklijke besluiten van 24 december 1992 en 16 januari 1995).
Zo is elke maatschappij verplicht aan elk van haar cliënten, eigenaars of huurders, een stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel of een evaluatierooster voor te stellen om het te verzekeren bedrag als eigenaar of huurder van een woning te bepalen.
Elke maatschappij bepaalt vrij de naam en de inhoud van het systeem of de systemen die ze aanbiedt.

Te verzekeren bedrag

Het correct gebruik van het door de maatschappij voorgestelde systeem biedt een grote zekerheid voor de eigenaar of huurder : bij schadegeval zal de maatschappij de volledige schade ten laste nemen. Zij zal het bedrag van de tussenkomst niet kunnen beperken door te stellen dat het voor het gebouw verzekerde bedrag onvoldoende is.
Vaak bieden de maatschappijen ook een systeem aan voor de verzekering van de inhoud (meubels, kledij, schilderijen,…). Dit waarborgt de vergoeding van de schade voor een in de polis vastgesteld bedrag.

Vergoeding

In geval van een gedekt schadegeval, ontvangt de eigenaar een vergoeding op basis van de nieuwwaarde of heropbouwwaarde van het gebouw of van het gedeelte van het gebouw dat beschadigd werd. Er wordt dus geen rekening gehouden met de eventuele slijtage van het beschadigde deel, tenzij deze zeer omvangrijk is.

Voorbeeld
Stormschade aan het dak van een woning. Dit normaal onderhouden dak van 20 jaar oud vertoont een reële sleet van 15%. Het bedrag van de herstellingsfactuur bedraagt 2000 EUR. De maatschappij zal dit bedrag aan de eigenaar betalen, zonder rekening te houden met de sleet.
Voor de inhoud vergoeden de maatschappijen in het algemeen in nieuwwaarde: ze betalen het bedrag nodig voor de wedersamenstelling van de beschadigde goederen.
Voor bepaalde goederen echter vergoeden de maatschappijen vaak hetzij in werkelijke waarde (van het bedrag betaald voor deze voorwerpen wordt een percentage afgetrokken dat overeenstemt met een eventuele slijtage ervan op de dag van het schadegeval), bijvoorbeeld kledij, hetzij in verkoopwaarde (er wordt een bedrag betaald dat overeenstemt met de marktwaarde van het goed op de dag van het schadegeval), bijvoorbeeld juwelen.

De basiswaarborg

Algemeen gesproken voorziet elke brandpolis in een vergoeding bij schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van een van de volgende gevaren.

 • Brand: De verzekeraar zal de verzekerde goederen die beschadigd werden door brand vergoeden. De brand wordt gedefinieerd door vier elementen : aanwezigheid van vlammen, uitbreidingsmogelijkheid, vernietiging door vlammen van voorwerpen niet bestemd om te branden en waarbij de vlammen zich
  buiten hun normale ruimte bewegen.
  De pure overmatige hitte en schroeivlekken (huishoudelijke schade) worden niet onder brand verstaan evenmin als de vernietiging van voorwerpen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn.
  Zijn eveneens gedekt in de waarborg brand, de schade door een explosie of implosie, rechtstreekse blikseminslag en schade door het ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings-of keukentoestel.
 • Botsen tegen de verzekerde goederen: De verzekeraar zal de schade vergoeden die werd veroorzaakt door een contact met landrijtuigen, luchtvaartuigen en dieren. Sommige contracten dekken ook de val van bomen of pylonen of van delen van het gebouw.
 • Onroerende schade door dieven: De verzekeraar zal de schade vergoeden die aan het gebouw werd veroorzaakt door dieven. Sommige contracten dekken ook schade ten gevolge van vandalisme en kwaadwilligheid.
 • Elektriciteit: De verzekeraar zal de schade aan elektrische en elektronische toestellen vergoeden die veroorzaakt werd door kortsluiting, overspanning, inductie of een onrechtstreekse blikseminslag.
 • Storm, hagel, sneeuw-en ijsdruk: Het Koninklijk Besluit geeft een definitie van wat als storm wordt beschouwd. Dit veronderstelt ofwel een gemeten windsnelheid van minstens 100 km per uur, ofwel de aanwezigheid van door de wind veroorzaakte schade aan andere goederen van gelijkwaardige weerstand binnen een straal van 10 km.
  Veel maatschappijen hebben deze norm teruggebracht tot 80 km per uur.
 • Arbeidsconflicten en aanslagen: Het Koninklijk Besluit verplicht alle verzekeraars om dekking te verlenen voor de schade naar aanleiding van staking, oproer, terrorisme en sabotage.
 • Waterschade: Het gaat in hoofdzaak om schade die voortvloeit uit het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties ten gevolge van een breuk, een barst of het overlopen van die installaties, en het insijpelen van water langs het dak.
  Als uitbreiding van de waarborg is ook de schade ten gevolge van het wegvloeien van stookolie uit een centrale verwarmingsinstallatie vaak gedekt.
 • Glasbreuk: De verzekeraar vergoedt de materiaal- en de plaatsingskosten voor het vervangen van gebroken ruiten, spiegels, doorzichtige of doorschijnende panelen in plastiek die deel uitmaken van het verzekerde gebouw en inhoud, ongeacht de omstandigheden van de braak.
  Bijvoorbeeld, een kind gooit een raam in met een bal, men breekt een ruit bij het schoonmaken.
 • Natuurrampen: Een wet van 17 september 2005 verplicht elke brandverzekeraar de schade te vergoeden ten gevolge van een van de volgende natuurrampen : overstroming, aardbeving, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking.
  De wetgever heeft bepaald wat van de waarborg mag worden uitgesloten. Voorbeelden :
  • de bijgebouwen
  • de kelders en hun inhoud
  • ...
   De wetgever maakt melding van risicozones maar heeft die tot op heden (augustus 2006) nog niet afgebakend.
   Elke verzekeraar beslist vrij welke goederen hij verzekert volgens zijn eigen voorwaarden en welke hij verzekert volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau omdat ze gesitueerd zijn in een gevaarlijk geachte zone.
   De voorwaarden van het Tariferingsbureau zijn de volgende : aanbod van de wettelijk voorziene waarborg, een vaste premievoet van 0,90 % en toepassing van een vrijstelling van 610,00 EUR (index 119,64 van december 1983 – basis 1981 = 100).
   Sommige verzekeraars bieden voor de goederen die ze verzekeren volgens hun eigen voorwaarden een ruimere waarborg aan dan de wettelijke waarborg aan een verlaagd tarief en vrijstelling.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Gebouw: Deze aansprakelijkheidsverzekering wordt automatisch toegevoegd aan de dekking van de bovenvermelde gevaren. Ze heeft tot doel de belangen van de verzekerde te verdedigen wanneer diens aansprakelijkheid in het gedrang komt ten gevolge van schade veroorzaakt aan een derde door het verzekerde gebouw of inhoud.
 • Bijstand woning: Deze dekking heeft meerdere facetten.
  Het meest spectaculaire is ongetwijfeld het feit dat bij een ernstig schadegeval een afgevaardigde ter plaatse kan komen, om de verzekerde te helpen de eerste dringende maatregelen te nemen.
  Voorbeeld
  Het in veiligheid brengen van de niet-beschadigde goederen, het afdekken van het beschadigde dak met een dekzeil of een voorschot uitkeren.

Goed om weten

 • alle contracten voorzien bij schadegeval een bedrag (vrijstelling) dat ten laste blijft van de verzekerde, en dit bij alle waarborgen hierboven opgenomen met uitzondering van de bijstand woning. Bepaalde recente contracten bieden de mogelijkheid om deze vrijstelling om te vormen. De maatschappij betaalt bijvoorbeeld de volledige schade van zodra deze een bedrag, dat vastgesteld is in het contract, overschrijdt.
 • de brandverzekering kan mits betaling van een bijpremie aangevuld worden met een diefstalverzekering voor de inhoud.

Het tarief

Er bestaan formules waar de premies berekend worden op basis van het verzekerd kapitaal voor gebouw en inhoud en er zijn ook systemen die rekening houden met de oppervlakte van de lokalen of met het aantal plaatsen. De netto premies worden verhoogd met 15,75 % belastingen.

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art