Mijn kapitaal

Gewaarborgd inkomen

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen voor particulieren. En toch raakt ze een vitaal aspect van ons Leven, namelijk onze nanciële draagkracht. Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg.
Deze waarborg is zowel voor bedienden als zelfstandigen bestemd. Voor beide categorieën voorziet de sociale zekerheid immers maar in een vrij geringe tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeschiktheid. Zonder afbreuk te willen doen aan hun onbetwistbaar sociaal nut staat het buiten kijf dat de wettelijke uitkeringen het slachtoffer van een ongeval of een ziekte met een invaliditeit als gevolg, niet in staat stellen, zijn levensstijl van vóór de gebeurtenis in kwestie voort te zetten.

Fysiologische invaliditeit en economische invaliditeit

De dekking steunt op twee belangrijke pijlers: de fysiologische invaliditeit en de economische invaliditeit. Wat houden die enigszins esoterische termen eigenlijk in?
De fysiologische invaliditeit is de vermindering van de lichamelijke integriteit. De graad ervan, uitgedrukt in een percentage, wordt bepaald bij een geneeskundige beslissing, op basis van de ofciële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit. Deze schaal wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De economische invaliditeit is de vermindering van de arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiologische invaliditeit. De graad ervan wordt bepaald in verhouding tot het verlies, beoordeeld op grond van de verklaringen van artsen, van de fysische geschiktheid van de verzekerde tot het uitoefenen van een beroepsactiviteit die verenigbaar is met zijn kennis, zijn capaciteiten en zijn sociale rang.

Uitkering bij schadegeval

Wat zal de verzekeraar uitkeren bij een schadegeval?
Hij zal rekening houden met de hoogste van de twee invaliditeitsgraden, voor zover één van de twee minstens 25% bedraagt. De verzekerde zal tijdens de duur van de invaliditeit, en in verhouding tot de graad ervan, een rente ontvangen waarvan hij het bedrag bij het afsluiten van het contract heeft bepaald.
Die rente wordt maandelijks uitgekeerd tot het einde van het schadegeval en uiterlijk tot de einddatum die in de polis is vermeld. Doorgaans valt die einddatum samen met de normale pensioenleeftijd.

Tarief gekoppeld aan de leeftijd bij het afsluiten van het contract

Net als in de levensverzekeringen is het tarief gebonden aan de leeftijd bij het afsluiten van het contract. Het is dus des te hoger naarmate die verzekering op latere leeftijd wordt aangegaan. Het tarief is hoger voor vrouwen dan voor mannen.
Er kunnen kortingen worden toegestaan indien bij de onderschrijving een langere wachttijd wordt overeengekomen.
De wachttijd is de periode die loopt vanaf het optreden van de invaliditeit tot het tijdstip waarop de verzekeraar met de uitkeringen begint. Hoe langer die periode, hoe geringer de verzekeringspremie.
Opdat de verzekerde er nog enig belang bij zou hebben te werken zal de verzekeraar een rente verzekeren die slechts 80 % uitmaakt van het beroepsinkomen na belasting. Bij de vaststelling van het te verzekeren bedrag wordt rekening gehouden met de uitkering van het RIZIV en met de belastingsvermindering op het vervangingsinkomen.

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art