Mijn familie

Familiale verzekering

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen.
Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.
Wie kan immers zeggen dat hij nooit schade zal veroorzaken aan een ander?
Hieronder vindt u de voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van een familiale verzekering.

De voornaamste kenmerken

Een wettelijke minimumwaarborg

In de wetgeving over de familiale verzekering staan een aantal minimumwaarborgen omschreven die in elke familiale verzekering moeten voorkomen (K.B. 24 december 1992). Met name:

 • Elk contract moet de schade waarborgen die door de verzekerden veroorzaakt wordt tijdens het privé-leven, d.i. buiten elke beroepsbezigheid, en enkel voor wat betreft de extra-contractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet of slecht uitvoeren van contracten moet dus niet verzekerd worden.
  Voorbeeld
  De verzekerde huurt een appartement aan zee. Zijn hond beschadigt de divan. De verzekerde is verantwoordelijk, maar de verzekeraar zal niet tussenkomen omdat de schade te maken heeft met de niet-correcte naleving van de huurovereenkomst (huurschade).
 • Elk contract moet tussenkomen ten behoeve van de onderschrijver ervan en van iedere persoon die bij hem inwoont. Idem voor de familiale helpers en het huispersoneel. Idem voor de mensen die kinderen of dieren van de verzekerde bewaken voor de schade veroorzaakt door hun bewakingsfouten.
 • Enkel zaken die genoemd worden in het K.B. mogen uitgesloten worden.
  Voorbeeld
  Schade veroorzaakt door een paard in eigendom. Voor schade veroorzaakt door een gehuurd of geleend paard moet de familiale verzekering tussenkomen.
 • Elke polis moet een geïndexeerd minimumbedrag waarborgen (basisindex 1996) van 17.200.494,36 EUR voor lichamelijke schade en 619.733,81 EUR voor de materiële schade. Voor de materiële schade voorzien de contracten eveneens een geïndexeerde vrijstelling.

Het staat iedere familiale verzekeraar vrij om meer waarborgen aan te bieden dan de minimaal verplichte waarborgen, en op eigen houtje zijn tarief te bepalen.

Voorbeelden van waarborgen in de familiale verzekering

 • Schade veroorzaakt door dieren van de verzekerde; voor schade veroorzaakt door paarden in eigendom moet men veelal een bijpremie betalen. De verzekering van wilde dieren zal meestal geweigerd worden.
 • Schade veroorzaakt door het hoofdverblijf van de verzekerde, zelfs naar aanleiding van werken.
 • Schade veroorzaakt door wat zich in tuinen of op andere terreinen van de verzekerde bevindt.
 • Schade door de verzekerde veroorzaakt als voetganger, fietser,…(schade veroorzaakt met een motorrijtuig wordt door de B.A. van het voertuig gedekt.)
 • Schade door de verzekerde veroorzaakt tijdens sport- en ontspanningsactiviteiten.
 • Schade veroorzaakt door een verzekerde tijdens zijn vrije tijd, bijvoorbeeld naar aanleiding van het opknappen van klusjes of tijdens het tuinieren.
 • De burenhinder veroorzaakt door een verzekerde.
 • Schade veroorzaakt door zaken die de verzekerde in bewaring heeft.
 • ...

Onderschrijving en tarief

De premies, taksen inbegrepen, liggen bij de meeste verzekeraars tussen 50 en 70 EUR. Daarin is een luik rechtsbijstand begrepen voor de verdediging van de belangen van de verzekerde indien die tijdens zijn privé-leven slachtoffer wordt van schade veroorzaakt door een andere persoon (voor meer details hierover, zie de rubriek rechtsbijstand.)

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art