Mijn auto

Rechtsbijstand

De verzekeringen BA auto en BA privé-leven komen tussen wanneer de verzekerde schade heeft berokkend aan een derde. De BA-verzekeraar zal dan de schade van de derde vergoeden. Als aanvulling bij de BA-verzekeringen is het aan te raden een verzekering rechtsbijstand af te sluiten.
Een BA-verzekeraar komt immers enkel tussen wanneer de verzekerde de schadeveroorzaker is, nooit wanneer de verzekerde de schadelijder is. Hier ligt dan ook het belang van een verzekering rechtsbijstand. Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.
Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen,…
U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van de doorsnee verzekering rechtsbijstand.

Voornaamste kenmerken

De rechtsbijstandsverzekering wordt gereglementeerd in het KB van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering. Hierin zijn minimumnormen opgenomen die in elke polis rechtsbijstand moeten voorzien worden, zoals de betaling van de kosten en erelonen van een advocaat naar vrije keuze van de verzekerde, met een limiet van het bedrag voorzien in het contract.
Naast de minimumnormen voorzien in het KB staat het de rechtsbijstandsverzekeraar vrij de inhoud van het contract alsook het tarief te bepalen.

Waarborgen

 • Strafrechtelijke verdediging: In een aantal in de polis opgesomde gevallen waarbij de verzekerde voor een strafrechtbank wordt gedagvaard, wordt de verzekerde strafrechtelijk verdedigd. Dit houdt in dat een advocaat wordt aangesteld om de belangen van de verzekerde te verdedigen voor de strafrechter.

  Voorbeeld
  Dagvaarding van de verzekerde wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van zijn aansprakelijkheid in een verkeersongeval.
 • Burgerrechtelijk verhaal: Wanneer de verzekerde schade geleden heeft door de fout van een derde aansprakelijke zal de rechtsbijstandsverzekeraar, in de gevallen voorzien in de polis, al het mogelijke doen teneinde de schade van de verzekerde te recupereren. Het kan hierbij gaan om zowel lichamelijke als materiële schade.

  Voorbeeld
  De verzekerde wordt tijdens een fietstocht gebeten door een loslopende hond en loopt hierbij ernstige kwetsuren op.
 • Insolventie van derden: Indien de schade van de verzekerde veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde die onvermogend is, betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar de aan de verzekerde toekomende vergoeding.

Dienstverlening

De rechtsbijstandsverzekeraar zal alles in het werk stellen om de aansprakelijkheid van de derde aan te tonen, om de schade van de verzekerde te laten begroten, om hem administratieve bijstand te verlenen en om een correcte vergoeding voor de verzekerde te bekomen vanwege de tegenpartij en dit via minnelijke weg of via een gerechtelijke procedure.
Hiertoe worden de nodige onderhandelingen met de tegenpartij gevoerd en dit in eerste instantie via minnelijke weg, d.w.z. buiten het gerecht om. Blijkt die werkwijze ontoereikend te zijn, zal opdracht gegeven worden aan een advocaat om de zaak langs gerechtelijke weg verder af te handelen.

Tarief

Het tarief wordt vrij bepaald door de maatschappij. Het spreekt voor zich dat hoe meer waarborgen de polis voorziet, hoe duurder het tarief zal zijn. Contracten die enkel tussenkomst voorzien in geval van extra-contractuele schade zullen een voordeliger tarief hanteren in vergelijking met contracten die eveneens tussenkomst voorzien voor contractuele geschillen.

De meerwaarde van een makelaar

Door zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar u het contract rechtsbijstand kunnen aanbieden dat het best beantwoord aan uw behoeften, met name om:

 • de nodige onderhandelingen te voeren met experten en tegenpartijen
 • een correcte vergoeding van de aansprakelijke tegenpartij af te dwingen
 • een zo snel mogelijke regeling van uw schadegeval te bekomen
 • ...

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art