Mijn auto

Bestuurdersverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering vergoedt alle slachtoffers van het verzekerd voertuig, behalve de bestuurder. Die heeft niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij.
Het doel van een bestuurdersverzekering is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is. Elke verzekeraar bepaalt het bedrag en de premie van die verzekering op eigen houtje. Toch trachten we hieronder een aantal gemeenschappelijke kenmerken van dit soort verzekeringen aan te geven.

Hoofdeigenschappen

De bescherming van de bestuurder

In elke polis is iedere toegelaten bestuurder verzekerd. Dat kunnen de gezinsleden van de verzekerde zijn maar ook ieder ander die de toelating heeft. Uiteraard is ook een geldig rijbewijs vereist.
In uitbreiding kan een waarborg gevraagd worden voor het besturen van ieder voertuig dat bij het gezin hoort, of zelfs gelijk welk ander voertuig.

De vergoeding van de medische kosten

Elke verzekering waarborgt de terugbetaling van alle medische kosten die betrekking hebben op het ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit of van de arbeidsongevallenverzekeraar. De tussenkomst is wel beperkt tot een in de polis omschreven bedrag, vaak 2.500 of 12.500 EUR. Er bestaan polissen die de totaliteit van de medische kosten waarborgen.

Forfaitaire schadeloosstelling van andere schadeposten

In de basisformules gaat het om de blijvende lichamelijke letsels na de beëindiging van de medische behandeling. De ernst van deze letsels wordt aangegeven in een blijvend invaliditeitspercentage.
De vergoeding van de blijvende invaliditeit (BI) is forfaitair, en dus niet noodzakelijk evenredig met het werkelijk inkomstenverlies van het slachtoffer. De vergoeding stemt overeen met een bij de onderschrijving van de verzekering gekozen kapitaal vermenigvuldigd met het door de medische experten vastgesteld invaliditeitspercentage.

Voorbeeld
De onderschreven formule voorziet een kapitaal voor BI van 50.000 EUR. Na ongeval behoudt de bestuurder een blijvende invaliditeit die volgens de expert 25% bedraagt. Hij zal een vergoeding ontvangen van 12.500 EUR, ongeacht zijn werkelijk verlies.
Bij dergelijke verzekeringen is ook een bedrag voorzien dat bij overlijden van de bestuurder gestort wordt aan zijn nabestaanden, of een andere in het contract aangewezen begunstigde.
Meer uitgewerkte formules voorzien een forfaitaire schadeloosstelling van nog andere schadeposten, zoals een forfaitaire dagvergoeding indien de bestuurder zijn werk geheel of gedeeltelijk niet kan hervatten tijdens de medische behandeling. Deze periode wordt tijdelijke ongeschiktheidsperiode genoemd; de duur ervan wordt bepaald door de medische expert.

De schadeloosstelling in « gemeen recht » van de andere schadeposten.

Sommige verzekeringsformules voorzien in een volledige schadevergoeding voor de bestuurder of de nabestaanden in geval van overlijden. De toegekende schadevergoedingen zijn even hoog als diegene die aan verkeersslachtoffers toegekend worden door de rechtbanken.

Voorbeeld
Inkomstenverlies tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid, morele schade, blijvende esthetische schade,…
Er is wel een maximumbedrag voorzien, maar dat is telkens zeer hoog.

Voorbeeld
Elke schadepost van de bestuurder, beperkt tot 1.250.000 EUR

De snelheid van de vergoeding

Sommige verzekeringspolissen voorzien dat bij zware verwondingen of overlijden al voorschotten moeten uitgekeerd worden vooraleer het definitief schadebedrag vaststaat.

Voorbeeld
Overlijden van de bestuurder: onmiddellijke storting van een kapitaal van 25.000 EUR aan de partner op eenvoudig vertoon van de overlijdensakte.

Het tarief

De forfaitaire premie (taksen 16,75%) hangt af van de gekozen formule; in een formule «gemeen recht» is de premie vaak gelijk aan een percentage van de premie BA.

De meerwaarde van een makelaar.

Door zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar het contract bestuurder kunnen aanbieden dat het best beantwoordt aan de behoeften van zijn klant, met name om:

  • het type schadeloosstelling te bepalen dat het beste past bij het professioneel statuut van de klant (forfaitair of gemeen recht)
  • concreet aan de klant uit te leggen op welke vergoedingen een schadegeval recht zal geven overeenkomstig de gekozen formule
  • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt.

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art