mijn kapitaal

Individuele ongevallen

De verzekeraar komt tussen bij ongeval, ongeacht of de verzekerde al dan niet in fout is. Bedienden of ambtenaren kunnen opteren voor een formule beperkt tot het privé-leven. Elke polis omschrijft de omvang van zijn waarborg in geval van een sportongeval of bij gebruik van een vervoersmiddel, voornamelijk de moto.

De verzekerbare schade

Zowel de onmiddellijke zorgen naar aanleiding van de ongeschiktheid als de gevolgen op korte of lange termijn kunnen worden verzekerd.

Medische kosten:

raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, kinesitherapie, esthetische chirurgie, prothese, verplaatsingskosten nodig voor de zorgen, enz.. Al deze kosten worden vergoed na tussenkomst van de mutualiteit, tot beloop van het bedrag vermeld in de polis, en meestal na aftrek van een vrijstelling.
Het te verzekeren bedrag is vrij te bepalen door de verzekerde. Dit schommelt vaak tussen 2.500 en 12.500 EUR.

Tijdelijke ongeschiktheid (TO):

TO is de ongeschiktheidsgraad vastgesteld gedurende de periode tijdens waarin de verzekerde zijn activiteiten niet of niet volledig kan uitoefenen ten gevolge van de kwetsuren opgelopen bij het ongeval. Tijdens deze periode ontvangt de verzekerde een forfait vastgesteld bij de onderschrijving van het contract, per dag dat hij zijn beroepsactiviteit niet of slechts gedeeltelijk kan uitoefenen. In het algemeen voorziet de verzekeraar een vrijstelling in de tijd voor de vergoeding van de TO, genaamd carenztijd.

Voorbeeld:
De polis voorziet een forfait van 30 EUR per dag gedurende de gehele tijdelijke ongeschiktheidsperiode met een carenztijd van 30 dagen.
Ten gevolge van een ongeval kan de verzekerde zijn beroepsactiviteit niet uitoefenen gedurende 50 dagen.
De eerste 30 dagen ontvangt de verzekerde niets (carenztijd), nadien 600 EUR (20x30) voor de 20 volgende dagen.
Bepaalde verzekeraars beperken de vergoedingsperiode van de TO in de tijd. In geval van langdurige medische verzorging kan de vergoeding worden stopgezet.

Blijvende invaliditeit (BI):

BI is de schade die voortvloeit uit de definitieve fysische letsels die de verzekerde zal behouden na het einde van de medische behandeling. Deze letsels worden vastgesteld door een medisch expert onder de vorm van een percentage blijvende invaliditeit.
De vergoeding van deze BI is forfaitair, wat inhoudt dat ze niet het werkelijk geleden inkomensverlies van het slachtoffer zal dekken. Deze ontvangt een bedrag gelijk aan het bij onderschrijving verzekerde kapitaal, vermenigvuldigd met het percentage BI toegekend door de medisch expert.

Voorbeeld:
De onderschreven polis voorziet een kapitaal BI van 50.000 EUR. De bestuurder heeft, ten gevolge van een ongeval, een blijvende invaliditeit van 25% door de expert toegekend gekregen. Hij ontvangt een vergoeding van 12.500 EUR, ongeacht zijn verlies.

Overlijden:

de maatschappij keert het in het contract voorziene bedrag uit aan de in het contract aangeduide persoon. Indien niemand werd aangeduid, wordt het kapitaal aan de erfgenamen uitgekeerd volgens de volgende volgorde: de (niet gescheiden) echtgenoot, de kinderen, de andere wettelijke erfgenamen uitgezonderd de staat.

Het tarief

Het tarief wordt vrij bepaald door elke maatschappij. Dit hangt af van de verzekerde bedragen, de onderschreven waarborgen en eventuele opties die de waarborgen beperken of uitbreiden. Het bedrag van de taksen bedraagt 9,25%.

De meerwaarde van een makelaar

Door zijn kennis van de verzekeringsmarkt en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar u het contract individuele ongevallen kunnen aanbieden dat het best beantwoordt aan uw behoeften, met name om :

  • de te dekken bedragen en waarborgen te bepalen rekening houdend met eventueel door andere contracten verzekerde waarborgen,
  • de beste verhouding te bekomen tussen de kwaliteit van de in het contract voorziene prestaties en de prijs.
  • ...

Laatste nieuws

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

Wanneer u verhuist, bewoont u meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop u de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop u de sleutels van de oude woning teruggeeft. Lees meer

Laatste promoties

stars for life RIZIV

Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art